دانش و فناوری بامداد
در حال بارگذاری ...
آکادمی فناوری اطلاعات

مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

آکادمی هوش تجاری

مرکز آموزش های تخصصی تحلیل داده و نرم افزار های کاربردی هوشمندی کسب کا

کارگاه ها و سمینار ها

برگزاری کارگاه های آموزشی یک روزه