شرایط و ضوابط کلاس های مجازی

مجتمع دانش و فناوری بامداد ضبط جلسات را مجاز می‌شمرد اما مسئولیتی در قبال نگهداری جلسات ضبط شده بیش از حدود یک هفته بر عهده نخواهد داشت. مدرسین می‌توانند پیش از اتمام یک هفته نسبت به آفلاین کردن رکوردها اقدام کنند.

بسته‌های کلاس خصوصی آنلاین (تا 3 کاربر)

بسته تعداد کاربر ساعت مبلغ
P-1310 تومان36,000
P-2330 تومان72,000
P-33نامحدود تومان95,000

بسته‌های کلاس نیمه خصوصی آنلاین (تا 10 کاربر)

بسته تعداد کاربر ساعت مبلغ
SP-11010 تومان48,000
SP-21030 تومان120,000
SP-310نامحدود تومان150,000

بسته‌های آموزشگاهی محدود

بسته تعداد کاربر ساعت مبلغ
IL-12010 تومان58,000
IL-22030 تومان135,000
IU-120نامحدود تومان180,000
IL-33010 تومان75,000
IL-43030 تومان170,000
IU-230نامحدود تومان225,000

بسته‌های آموزشگاهی نامحدود

بسته تعداد کاربر ساعت مبلغ
IU-330نامحدود تومان225,000
IU-440نامحدود تومان320,000
IU-5100نامحدود تومان450,000
IU-6200نامحدود تومان720,000
IU-7300نامحدود تومان950,000
IU-8400نامحدود تومان1,300,000
IU-9500نامحدود تومان1,950,000
IU-10600نامحدود تومان2,600,000
IU-11700نامحدود تومان3,300,000
IU-12800نامحدود تومان4,100,000
IU-13900نامحدود تومان5,000,000
IU-141000نامحدود تومان5,900,000

بسته‌های آموزشگاهی اختصاصی

بسته امکانات لایسنس پشتیبانی مبلغ
نسخه اختصاصی میزبانی روی سرورهای بامدادنشانی اختصاصی آموزشگاهدائمیماهانه 500/000 تومان تومان6,500,000
نسخه اختصاصی میزبانی روی سرورهای آموزشگاهنشانی اختصاصی آموزشگاهدائمیماهانه 700/000 تومان تومان15,000,000