خدمات بامداد

«دانش و فناوری بامداد» در حوزه آموزش و تأمین زیرساخت‌های آموزشی، با همکاری اساتید خبره، هیأت علمی قوی، تیم حرفه‌ای پشتیبانی و امور اجرایی و تیم برنامه‌نویسی متبحر، خدمات زیر را ارائه می‌کند:

خدمات دانش و فناوری بامداد

برگزاری دوره‌های آموزشی ویدیویی و آفلاین

برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین

برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی

تولید محتوای اختصاصی و حرفه ای

تأمین زیر ساخت مراکز آموزشی

برگزاری بوت‌‌کمپ‌های برنامه‌ نویسی

خدمات دانش و فناوری بامداد

برگزاری دوره‌های آموزشی ویدیویی و آفلاین

برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین

برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی

تولید محتوای اختصاصی و حرفه ای

تأمین زیر ساخت مراکز آموزشی

برگزاری بوت‌‌کمپ‌های برنامه‌ نویسی